OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

1.         Zakres obowiązywania

(1)        Niniejsze Warunki Współpracy obowiązują pomiędzy firmą Monox GmbH i Zleceniodawcą, chyba że dokonano innych, jednoznacznych ustaleń bądź przepisy prawa wymagają jednoznacznie inaczej.

(2)        Ogólne Warunki Współpracy Zleceniodawcy są wiążące dla firmy Monox GmbH tylko wtedy, gdy zostały one jednoznacznie zaakceptowane przez firmę Monox GmbH.

(3)        W przypadku Zleceniodawców handlowych nie będących konsumentami, niniejsze Ogólne Warunki Współpracy są wiążące także dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych nawet wtedy, gdy nie zostaną ponownie i jednoznacznie ustalone.

 

2.         Zakres zlecenia tłumaczenia

Tłumaczenie wykonywane jest starannie i dokładnie w oparciu o zasady należytego wykonywania zawodu. Zleceniodawca otrzymuje umownie ustaloną wersję tłumaczenia. Jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy dokumentacji pomocniczej bądź nie udzieli szczególnych wskazówek, wtedy terminologia fachowa zostanie przetłumaczona w sposób powszechnie stosowany, leksykalnie uzasadniony bądź ogólnie zrozumiały.

 

3.         Obowiązek współdziałania i obowiązek wyjaśnienia   Zleceniodawcy

(1)        Zleceniodawca jest zobowiązany do terminowego poinformowania firmy Monox GmbH o wymaganych formach wykonania tłumaczenia (przeznaczenie, dostawa na nośnikach danych, ilość egzemplarzy, stopień przygotowania do druku, zewnętrzny kształt tłumaczenia itp.). W przypadku tłumaczenia przeznaczonego do druku Zleceniodawca zobowiązany jest – przed złożeniem do druku – do terminowego przekazania firmie Monox GmbH egzemplarza korektorskiego. Nazwy i cyfry sprawdza Zleceniodawca.

(2)        W momencie udzielenia zlecenia Zleceniodawca udostępni firmie Monox GmbH informacje i dokumenty, konieczne do sporządzenia tłumaczenia pisemnego bądź przygotowania usługi tłumaczenia ustnego (terminologia Zleceniodawcy, ilustracje, rysunki, tabele, skróty, pojęcia wewnątrz firmowe itp.).

(3)        Firma Monox GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy i opóźnienia spowodowane brakiem bądź opóźnionym dostarczeniem materiałów informacyjnych i wytycznych.

(4)        Zleceniodawca przejmuje odpowiedzialność za prawa do danego tekstu i gwarantuje możliwość wykonania tłumaczenia. Firma Monox GmbH zostaje zwolniona od ewentualnych roszczeń osób trzecich.

 

4.         Prawa Zleceniodawcy w przypadku wad w tłumaczeniu 

(1)        Zleceniodawca musi wystąpić z roszczeniami o usunięcie wad w tłumaczeniu w terminie do 14 dni po otrzymaniu tłumaczenia. W przypadku, gdy w podanym terminie tłumaczenie nie zostanie zareklamowane uznaje się, że tłumaczenie zostało przyjęte jako wolne od wad.

(2)        Jeżeli tłumaczenie zawiera wady wynikające z trudno czytelnych, niekompletnych lub niepełnych wzorców tekstowych bądź z błędnej lub nieprawidłowej terminologii Zleceniodawcy, wtedy firma Monox GmbH nie ponosi odpowiedzialności za te wady.

(3)        W przypadku, gdy Zleceniodawca w terminie wskazanym w ustępie (1) zareklamuje znaczącą wadę obiektywnie występującą w tłumaczeniu, wtedy Zleceniodawca winien w pierwszej kolejności wezwac do usunięcia wady występującej w tłumaczeniu firmę Monox GmbH (ponowne wykonanie zobowiązania).

(4)        Zleceniodawca winien dokładnie określić wady. Ponadto winien on wyznaczyć termin usunięcia wad. Jeżeli termin wyznaczony przez Zleceniodawcę będzie stosowny, wtedy firma Monox GmbH usunie wskazane wady.

(5)        W przypadku, gdy pierwsza próba usunięcia wad nie powiedzie się, firma Monox GmbH ma prawo do ponownej poprawy tłumaczenia w oparciu o ponowny, przygotowany przez Zleceniodawcę opis występujących wad w tłumaczeniu.

(6)        W przypadku, gdy druga próba usunięcia wad zakończy się niepowodzeniem, Zleceniodawca ma prawo do obniżenia ustalonego honorarium bądź do odstąpienia od umowy. 


5.         Zakres odpowiedzialności

(1)        Firma Monox GmbH jest zobowiązana do odszkodowania tylko wtedy, gdy zostanie jej udowodnione niedbalstwo lub wina umyślna. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności cywlinej nie odnosi się do roszczeń odszkodowawczych wynikających z przejęcia gwarancji przez oferenta lub z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu (Produkthaftungsgesetz), do szkód prowadzących do narażenia życia, ciała i zdrowia oraz do sytuacji w których ograniczenie odpowiedzialności cywilnej ograniczałoby istotne, wynikające z natury umowy prawa i obowiązki w taki sposób, że zagroziłoby to osiągnięcia celu umowy.

Do szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa nie należą szkody wynikające z awarii komputerów, z problemów powstałych podczas przesyłania poczty elektronicznej oraz szkody wywołane przez wirusy. Aby zapobiec takiej sytuacji firma Monox GmbH korzysta z programu antywirusowego. Odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa obowiązuje tylko w odniesieniu do naruszenia zobowiązań głównych.

(2)        Roszczenia odszkodowawcze Zleceniodawcy w stosunku do Firmy Monox GmbH w związku ze szkodą opisaną w nr 5 (1) zostają ograniczone do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500 EUR. W pojedynczych przypadkach możliwe jest ustalenie roszczeń odszkodowawczych odnoszących się do wyższej kwoty. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze należy potwierdzić i udowodnić.

 

6.         Tajemnica zawodowa

Firma Monox GmbH zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, w których posiadanie wejdzie podczas realizacji zleceń dla Zleceniodawcy.

 

7.         Współdziałanie osób trzecich

(1)        Firma Monox GmbH jest uprawniona do współpracy nad zleceniem z wykwalifikowanymi osobami trzecimi.

 

8.         Ochrona danych

Zleceniodawca zostanie poinformowany, iż firma Monox GmbH rejestruje, edytuje, wykorzystuje i przekazuje osobom trzecim dane osobowe Zleceniodawcy tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione stosunkiem umowy, gdy jest to wymagane do prawidłowego wykonania usług bądź gdy jest to potrzebne do celów rozliczeniowych lub dopuszczalne w inny sposób przez odpowiednie przepisy.

 

9.         Wynagrodzenie

(1)        Faktury firmy Monox GmbH są płatne bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku (wyjątek stanowią inne, ustalone odrębnie i na piśmie warunki płatności).

(2)        Wszystkie ceny to ceny netto. Rozliczenie pomiędzy firmami następuje na podstawie zasady Reverse Charge (EU-NIP). W przypadku klientów indywidualnych należy do cen netto doliczyć ustawowy podatek VAT.

(3)        Oprócz ustalonego wynagrodzenia firma Monox GmbH ma prawo do zwrotu faktycznie poniesionych i ustalonych ze Zleceniodawcą wydatków. W każdym przypadku, w razie konieczności, podatek VAT jest doliczany dodatkowo. W przypadku obszerniejszych tłumaczeń firma Monox GmbH ma prawo żądać odpowiedniej zaliczki. Firma Monox GmbH może wcześniej ustalić ze Zleceniodawcą, że przekazanie pracy jest uzależnione od wcześniejszej zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.

(4)        Jeżeli nie ustalono inaczej objętość tłumaczenia jest ustalana na podstawie ilości linijek rozliczeniowych. Jedna linijka rozliczeniowa to 55 znaków ze spacjami. Linijki rozliczeniowe zaokrąglane są do pełnych linijek w górę.

(5)        Ustne usługi tłumaczeniowe są rozliczane według godzin lub stawek dziennych. W przypadku ustnych usług tłumaczeniowych dodatkowo liczony jest czas podróży, koszty podróży oraz ewentualne diety dzienne przeznaczone na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

(6)        W sytuacjach, gdy wysokość honorarium nie została ustalona, uznaje się, że wynagrodzenie będzie zgodne ze zwyczajowym wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi oraz stopniowi trudności zlecenia. Wynagrodzenie to nie będzie niższe aniżeli stawki określone w niemieckiej Ustawie o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz).

 

10.       Zastrzeżenie własności i prawo autorskie

(1)        Do momentu całkowitej zapłaty tłumaczenie pozostaje własnością firmy Monox GmbH. Do tego momentu Zleceniodawca nie ma prawa do użytkowania tłumaczenia.

(2)        Firma Monox GmbH zachowuje prawa autorskie do tłumaczenia.

(3)        Zleceniodawca gwarantuje, że tłumaczenie lub inne usługi oraz ich późniejsze wykorzystanie nie będzie skutkowało naruszeniem praw autorskich lub innych praw ochronnych osób trzecich. W przypadku naruszenia tychże praw Zleceniodawca zwalnia firmę Monox GmbH oraz ewentualnie inne, odpowiadające osobiście osoby ze wszystkich szkód, kosztów i nakładów (wraz z uzasadnionymi kosztami środków prawnych).

 

11.       Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku, gdy udzielenie zlecenia tłumaczenia opiera się na fakcie zaoferowania wykonywania tłumaczeń przez firmę Monox GmbH w Internecie, Zleceniodawca rezygnuje z ewentualnie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy firma Monox GmbH rozpoczęła wykonywanie tłumaczenia pisemnego bądź przygotowania do wykonania usługi tłumaczenia ustnego (w tym także rezerwacje itp.) i poinformowała o tym Zleceniodawcę.

 

9.         Odstąpienie od umowy ze strony Zleceniodawcy 
W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od zawartej z firmą Monox GmbH umowy dotyczącej wykonania tłumaczenia pisemnego bądź usługi tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca ponosi koszty wynikające ze stosunku umowy, których nie da się uniknąć i które powstały do momentu uskutecznienia się odstąpienia od umowy.

 

12.       Stosowane prawo

(1)        W związku ze zleceniem i wszystkimi, wynikającymi z niego roszczeniami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

(2)        Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością terytorialną Sądu jest miejsce siedziby firmy Monox GmbH.

 

13.       Klauzula salwatoryjna

Skuteczność niniejszych Warunków Współpracy nie zostaje naruszona przez nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień. W takim przypadku postanowienie nieważne należy zastąpić takim postanowieniem ważnym, które jest najbardziej zbliżone do wyniku ekonomicznego bądź zamierzonego celu postanowienia, które utraciło ważność.

 

14.       Zmiany i uzupełnienia

Zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy są ważne jedynie wtedy, gdy zostały ustalone w formie pisemnej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobile: +49 175 444 8697      E-Mail: info[at]eurowort.eu